ข่าวดี ผู้ป่วยโควิด-19 รักษาฟรีทั้ง รพ.รัฐ และเอกชน หากพบเก็บค่ารักษา รีบโทรเเจ้ง1667

0 351

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ และเป็นธรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงพัฒนา ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนในการรับบริการในด้านระบบบริการสุขภาพ อันนำไปสู่การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยประกาศฉบับนี้ กำหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) ทุกแห่ง รักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนพ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาล หากต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่น ต้องมีการจัดส่งต่อตามความเหมาะสม โดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ให้สถานพยาบาลดำเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปที่ สปสช. ตามแนวทางการเรียกเก็บที่ สปสช.กำหนดแทน

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ซึ่งหลังจากนี้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่อย่างใด เว้นแต่ กรณีที่สถานพยาบาลจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับการดูแลรักษายังเครือข่ายสถานพยาบาลที่จัดไว้ แต่ตัวผู้ป่วยหรือญาติ ปฏิเสธไม่ขอให้ส่งต่อหรือประสงค์จะไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า สำหรับระยะเวลาที่สถานพยาบาลจะได้รับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน เริ่มตั้งแต่ สปสช.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร สรุปค่าใช้จ่าย แจ้งให้กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย

ระกอบด้วย 3 กองทุน ได้แก่

Loading...

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.กองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคม
3.กองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่ที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

จากนั้นกองทุนจะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฯ มีการกำหนดรายละเอียดค่าบริการ ทั้งสิ้น 597 รายการ แก่สถานพยาบาลภายใน 15 วัน หากพบโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ เรียกเก็บค่ารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7057 สายด่วน 1667 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 กรม สบส. ในต่างจังหวัดให้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่

ขอบคุณ : ให้ความรู้

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน