เผย 2วิธี ไม่โดนจับ ถ้าต้องออกนอกบ้านช่วง เคอร์ฟิว

0 970

จากที่รัฐบาลออกมาตรการเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 04.00 น. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมานั้น เกือบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็มีผู้ละเมิดคำสั่งและถูกจับไปหลายราย โดยมีทั้งที่ละเมิดด้วยเหตุจำเป็นและไม่จำเป็น ซึ่งมีหลายรายที่มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้านในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อยู่นอกเหนือข้อยกเว้นที่รัฐเคยประกาศไว้ให้ เผย 2 วิธี ไม่โดนจับ ถ้าต้องออกนอกบ้านช่วง เคอร์ฟิว เมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้ที่จำเป็นต้องออกนอกบ้านในช่วงเวลาเคอร์ฟิวจะทำอย่างไร สำหรับผู้อาศัยในกรุงเทพมหานคร และเพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการปฏิบัติตามข้อกําหนด ฉบับที่ 2 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นั้น กรุงเทพมหานครจึงอำนวยความสะดวกประชาชนที่มีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาห้ามดังกล่าว โดยขอให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานขอหนังสือรับรองหรือหนังสืออนุญาตได้ที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ตามที่สถานที่ตั้งเคหสถาน อาคาร บ้านเรือนตั้งอยู่ และให้สำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1 กรณีที่ประชาชน เอกชน หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีความจําเป็นสมควรยกเว้นการออกนอกเคหสถาน ในห้วงเวลา 22.00 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 (1) (6) ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 3) ซึ่งเป็นการกำหนดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาชีพตามที่ได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้สำนักงานเขตจัดทำเอกสารรับรองความจําเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้าบริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และแนะนําให้บุคคลดังกล่าว แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นร่วมด้วย

รวมทั้งกำชับให้ผู้ขอหนังสือรับรองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ covid-19 ที่ทางราชการกำหนด และต้องยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับเอกสารรับรองความจําเป็นดังกล่าว ประชาชนหรือเอกชนสามารถรับรองตนเองหรือรับรองโดยต้นสังกัดตัวอย่างแบบฟอร์มตามแบบ 1 ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นใช้ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 โดยแบบฟอร์มทั้ง 2 แบบ

Loading...

2 กรณีประชาชน เอกชน ที่มีความจําเป็น สมควรยกเว้นการออกนอกเคหสถาน ในห้วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 (7) ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 3) กรณีเหตุจําเป็นอื่นๆ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้อํานวยการเขตนั้น โดยให้ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต

จัดเตรียมแบบคําขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานตามแบบ 3 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้แก่ผู้อํานวยการเขตออกหนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน

ขอบคุณ : siamtopic

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน