รีบเช็คเลย ผู้ประกันตน ถ้าไม่อยากเสียสิทธิ์

0 880

สำนักงานประกันสังคมแจง แนวทางช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CO VID กำหนดช่องทางยื่นสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย CO VID ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล CO VID โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม สรุปแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CO VIDว่า มติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้แก้กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 31 สิงหาคม 63 โดยแก้ไขคำนิยาม เหตุสุดวิสัย หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย เกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุม ซึ่งปัจจุบันคือ โรค CO VID ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างได้รับเงินว่างงานหากได้รับภัยจากโควิด โดยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรอง หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 หรือกลุ่มเสี่ยง และถูกกักตัวใน 14 วัน ในระหว่างที่ถูกกักตัว ลูกจ้างยังไม่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ดังนั้น สำนักงานประกันสังคมจะเยียวยาให้โดยให้ได้รับเงินกรณีว่างงาน 50เปอร์เซ็น ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ทั้งนี้ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กล่าวว่า กรณีหน่วยงานภาครัฐสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายเงินกรณีว่างงาน 50เปอร์เซ็ฯ ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ไม่เกิน 60 วัน และหากว่าผู้ประกันตนต้องการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ขณะนี้ประกันสังคมเปิดช่องทาง โดยส่งผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยทั้งผู้ประกันตนและนายจ้างจะต้องยื่นกรณีว่างงาน โดยผู้ประกันตนบันทึกในแบบ สปส 2-01/7 นายจ้างของผู้ประกันตนต้องรับรองวันที่ลูกจ้างไม่สามารถมาทำงานได้ เพื่อที่จะกำหนดให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยเงินทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ในส่วนของช่องทางอื่นจะกำหนดไว้ร่วมกับกรณีว่างงานกรณีทั่วไป ในส่วนของกรณีว่างงานกรณีทั่วไป สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มกรณีว่างงานให้ โดยเฉพาะถูกเลิกจ้างหรือนายจ้างหยุดกิจการ ลูกจ้างจะได้รับเงินกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 70เปอร์เซ็น ของค่าจ้าง นำส่งประกันสังคม ไม่เกินระยะเวลา 200 วัน กรณีลูกจ้างลาออก ได้รับเงินกรณีว่างงาน 45เปอร์เซ็น ของค่าจ้าง ไม่เกินระยะเวลา 90 วัน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนกรณีว่างงานปกติไม่ใช่จากเหตุสุดวิสัย ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนว่างงาน และรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง ในเว็บไขต์ของกรมการจัดหางาน ก่อนมายื่นแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อรับเงินว่างงานกรณีทั่วไป

Loading...

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมยังได้มีการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยได้กำหนดช่องทางในการยื่นสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี ของสำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มช่องทางโดยยื่นผ่านไปรษณีย์ตอบรับ หรือส่งทางโทรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา หรือส่งทาง e mail ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขากำหนด หรือส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขากำหนด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับสิทธิประโยชน์ และลดขั้นตอนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทร 1506 (ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอบคุณ : ข่าวทันเหตุการณ์

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน