หนี้สินค้างเยอะ ทำบุญกับคนไม่ขึ้น ให้สะสมเหรียญ10 ห่อผ้าขาว

0 704

แล้วนำเงินนี้ไปใส่ตู้ชำระห นี้สงฆ์ คราวนี้การค้า การเงินจะค่อย ดีขึ้นค่ะ ตังค์เหรียญนี้จะมีตราของแผ่นดิน

มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนที่เราขออโหสิ ก ร ร มได้

1. ให้เรานำเหรียญที่เราสะสมครบ 120 เหรียญ ห่อด้วยผ้าขๅวสะอาด จะเป็นผ้าแบบไหนก็ได้แต่จะต้องสะอาด

2. ให้นำเหรียญของเราที่ได้ ไปถวายตู้ชำระห นี้สงฆ์ หรือจะนำไปช่วยคนที่เขายๅกไร้ก็ได้

3. สำหรับใครที่เอาไปถวายตู้ชำระห นี้สงฆ์ ก่อนนำไปถวายให้กราบพระประธานในโบสถ์ แล้วอาราธนาศีลดังต่อไปนี้

ตั้งนะโม 3 จบก่อน

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ยๅจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยๅจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

แล้วกล่าวตามว่า หากข้าพเจ้านั้นจงใจ หรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ

พระธรรม พระสงฆ์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศทุกทาง รวมถึงผู้มี

พระคุณ เทวดาประจำตัว เจ้าก ร ร ม นายเวร และสิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้ น มาลอย

โดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี รับรู้ก็ดีไม่รับรู้ก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยกายวาจาใจของข้าพเจ้า

ได้โปรดอโหสิก ร รมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย บัดนี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเมตตา

Loading...

ให้อภัยแก่ตัวข้าพเจ้าด้วย หากตัวข้าพเจ้ามีเจ้าของ หรือสิ่งใดติดตัวมา ขอขมาลาโทษ ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว

ให้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอ ธิษฐ าน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระซึ่งกันและกัน

ข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้า

และครอบครัวตลอดทั้งบริวารที่เกี่ยวข้อง จงมีความสุขความเจริญทั้งกายและใจ อายุวรรณะ สุขะ พละ ลาภยศ

สรรเสริญ สติปัญญา บารมี ปฏิภาณ ธนสมบัติ อุปสรรคใด โ ร คภัยใดขอให้หายไปสิ้น ขอให้ข้าพเจ้านั้ น

มีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด

สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมต้อง 120 เหรียญ นั่นก็เพราะว่า 1 เหรียญ 10 บาท แทนจิตของเรา

จิตของมนุษย์มี 121 ดังนั้นแล้วจึงจะต้องใช้ 120 เหรียญ หลังจากนั้นก็นำเงินไปชำระห นี้สงฆ์

คราวนี้หน้าที่การงาน การค้าการขาย การเงินก็จะค่อยดีขึ้น เงินเหรียญนี้เป็นเงินของตราแผ่นดิน

มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนที่เราได้อโหสิให้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งนี้การเริ่มต้นชีวิตใหม่

จะต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท อย่าเป็นห นี้เป็นสิน คนที่เป็นห นี้เยอะสามารถทำแบ บนี้ได้

และสำหรับใครที่บอกบุญเ รื่ อ งราวเหล่านี้ ก็ขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป

มีเงิ น มีทองมากมายก่ายกองเข้ามาในชีวิตด้วยเถิด

ขอบคุณ : atm9988.com

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน