ประกาศ กฎใหม่ทรงผมของ นักเรียนชาย หญิง คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

0 629

เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา มีการประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง และคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงขอกำหนดกฎการไว้ทรงผมของนักเรียน ดังนี้

– นักเรียนชาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ข้างหลังต้องไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

– นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามในการปฏิบัติ นั้นคือ

 

1. ดัดผม

Loading...

2. ย้อมสีผมผิดไปจากเดิม

3. ไว้หนวดหรือเครา

4. การกระทำอื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น ตัดผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนต้องมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาอนุญาต

มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com | ขอบคุณ : ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน