พรรคกล้า จี้ กระทรวง พาณิชย์ใช้อำนาจลด ราคาน้ำมัน

123

กรณ์ จาติกวนิช หัวหน้าพรรคกล้า แถลงวิธีทำให้ราคาน้ำมันลดลงมา 4 บาท ต่อลิตรทำได้โดยคณะกรรมการกลางควบคุมราคาสินค้าและบริการหรือ กกร.ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน มีอำนาจประกาศกำหนดให้สินค้าที่มีความสำคัญต่อชีวิตเป็นสินค้าควบคุมได้ผ่าน พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและ

~

~

แม้หลักการค้าเสรีต้องยึดไว้ แต่หลักสากล ยกเว้นไว้บางกรณีให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ เรามีการตรากฎหมายไว้ตั้งแต่ปี2542 มาตรา24หมวด 3 ว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้าและบริการอันไม่เป็นธรรม กกร.ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจ บรรจุสินคาประเภทนั้ เป็นสินค้าควบคุมได้ มาตรา 25 (2)คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดอัตรากำไร สุงสุดในการขายสินค้าชนิดนั้นได้

~

~

ที่ผานมาคณะกรรมการชุดนี้ประชุมทุกปี เพื่อทบทวนว่า มีสินค้าใดบ้างที่ต้องควบคุม

~

~

ซึ่งปรากฏมีก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี 2564 คำถามคือ เมื่อประกาศเป็นสินค้าควบคุมแล้ว ทำไม ไม่มีมาตราการที่จะดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามอำนาจในมาตรา 25 ทำไมกระทรวงพาณิชย์ไม่เข้าไปกำหนดค่าการกลั่นที่สูงเกินควร ทั้งที่คณะกรรมการควบคุมราคาสินค้าเพิ่งมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา หัวหน้าพรรคกล้า ยืนยันว่าที่เสนอไปนี้ คือเครื่องมือที่เรามีสามารถทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงได้ในทันทีมีมาตราฐานสกลและมีเหตุผลที่ชัดเจน ที่คณะกรรมการควรใช้อำนาจ ที่มี จะทำให้ราคาหน้าปั๊มปรับลดลงทันที 4 บาทต่อลิตร จากการควบคุมค่าการกลั่น

~

~